Skip link
Gratis verzending boven de 50 euro

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1. Teddy & James, gevestigd te Amsterdam, KvK-nummer 72923296, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduidals verkoper.

2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.

3. Paertijen zijn verkoper en koper samen.

4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.

2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is overeengekomen.

 

Artikel 3: Betalingen

1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de winkel voldaan. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling.

2. Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is de verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat kper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

3. Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4. In geval van liquidatie, faillisement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.

5. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.

 

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs

1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.

2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.

4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

 

Artikel 5: Herroepingsrecht

1. De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen.

2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens de specificities op maat zijn gemaakt of slechts kort houdbaar zijn.

3. De consument kan een herroepingsformulier van verkoper gebruiken. Verkoper is gehouden dit terstond na de vraag van koper aan verkoper ter beschikking te stellen.

4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 6: Oplevering en risico-overgang

1. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.

 

Artikel 7: Onderzoek, reclames

1. Koper is gehouden het geleverde op moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke tremijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.

2. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door koper schriftelijk bij verkoper worden ingediend.

3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om of te herstellen, of opnieuw te leveren, of om van levering aft e zien en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.

4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen.

5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.

6. Na het verwerken van de goederen bij koper worden worden geen reclames meer geaccepteerd.

 

Artikel 8: Monsters en modellen

1. Is aan koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan

behoeft te beantwoorden. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen.

 

 

Artikel 9: Levering

1. Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor koper zijn.

2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

3. Indien koper afname weigert of nalatif is in het verstrekken van informative of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper op te slaan.

4. Indien de zaken worden bezorgd, is de verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.

5. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.

6. Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijving van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen.

7. Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 10: Overmacht

1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.

2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedre omstandigheid waarme verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van de verkoper.

3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven warvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.

4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingenjegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

5. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overenkomst met onmiddelijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via aangetekende brief.

 

Artikel 11: Overdracht van rechten

1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt al seen beding met goederenrechterlijke werking zoals bedoeld in artikel 3:38, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

1. De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper totdat de koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper ziech beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft de verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan verkoper worden tegengeworpen.

3. Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

4. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentive. De zaak wordt dan niet geleverd totdat koper volledig en conform afspraak heeft betaald.

5. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddelijk opeisbaar.

 

Artikel 13: Klachtplicht

1. Koper is verplicht klachten over de product(en) direct te melden aan verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.

2. Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.

 

Artikel 14: Toepasselijk recht

1. Op deze overeenkomst tussen verkoper en koper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd.

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

3. Wanneer in een gerechtelijk procedure een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overage bepalingen onverminderd van kracht.

 

Artikel 15: Forumkeuze

Alle geschillen de voortvloeien uit deze overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam.

Jouw winkelwagen

Your cart is currently empty.
Click here to continue shopping.